Yleiset palveluehdot 3.12.2018

Näitä yleisiä palveluehtoja sovelletaan Lakiasiaintoimisto Graniitti Oy:n (myöhemmin ”Graniitti”) ja toimeksiantajan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä siltä osin, kuin osapuolten välillä ei ole kirjallisesti sovittu toisin.

Toimeksiannon suorittaminen

Graniitti hoitaa toimeksiannon huolellisesti ja ammattitaitoisesti.

Toimeksiantosuhde syntyy Graniitin ja Asiakkaan välille. Graniitin oma henkilöstö suorittaa pääsääntöisesti toimeksiannot. Asiakkaan antaessa siihen erillisen suostumuksensa, voidaan toimeksiannon suorittamiseen käyttää tarvittaessa kuitenkin myös ulkopuolisia asiantuntijoita (kuten erilaiset asiantuntija-arviot huoneiston kunnosta ja teknisiä asioita koskevat lausunnot), jolloin sopimussuhde syntyy ulkopuolisen asiantuntijan ja Asiakkaan välille. Asiakas vastaa kaikista tällaiselle ulkopuoliselle asiantuntijalle maksettavista korvauksista.

Graniitilla on oikeus päättää, ottaako se toimeksiannon hoitaakseen. Graniitti kieltäytyy sellaisen toimeksiannon hoitamisesta, joka aiheuttaa eturistiriidan suhteessa toiseen Graniitin asiakkaaseen. Asiakkaan tulee antaa Graniitille kaikki sellaiset tiedot, jotka voisivat vaikuttaa sen arviointiin, voiko Graniitti vastaanottaa Asiakkaan toimeksiannon.

Graniitti pitää yhteyttä Asiakkaaseen ensisijaisesti sähköpostin välityksellä, mutta ei vastaa sähköpostiviestin perilletulosta. Asiakkaan tulee ilmoittaa Graniitille, mikäli Asiakas haluaa käyttää muuta yhteydenpitotapaa.

Graniitti antaa oikeudellista neuvontaa vain Suomen oikeusjärjestystä koskien. Graniitti voi, perustuen yleiseen kokemukseensa oikeudellisista kysymyksistä, esittää näkemyksiä myös muiden maiden oikeusjärjestyksiin kuuluvista asioista, mutta Graniitti ei ota vastuuta näistä näkemyksistään. Graniitti ei tarjoa taloudellista neuvonantoa eikä ota kantaa toimeksiannon kaupallisia seikkoja koskien. Graniitti ei myöskään arvioi toimeksiannosta mahdollisesti johtuvia veroseuraamuksia.

Oikeudellisen neuvonnan antamisen onnistuminen edellyttää, että Asiakas antaa Graniitille kaiken toimeksiantoon liittyvän oleellisen tiedon ja pitää Graniitin ajan tasalla mahdollisista muutoksista.

Asiakas voi päättää toimeksiannon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Graniitille. Vastaavasti Graniitti voi luopua toimeksiannon hoitamisesta, 1) mikäli Asiakas rikkoo Graniitin ja Asiakkaan välistä sopimusta esimerkiksi siten, että Asiakas ei maksa Graniitin Asiakkaalle lähettämää laskua laskun maksuehdon mukaisesti, 2) mikäli Graniitin ja Asiakkaan välille syntyy toimeksiannon hoitamisen estävä luottamuspula, 3) mikäli Asiakas vaatii Graniittia menettelemään vastoin lakia tai hyvää tapaa taikka 4) muusta vastaavasta erityisestä syystä. Asiakas on toimeksiannon päättymisestä huolimatta velvollinen maksamaan Graniitin palkkion sekä korvaamaan Graniitille aiheutuneet kulut.

Toimeksiannon aikana Graniitilla on oikeus ryhtyä toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

Asiakkaan tunnistaminen

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaan Graniitilla on velvollisuus tunnistaa asiakkaansa. Tämän lisäksi Graniitin on tunnistettava ja pidettävä yllä riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia tietoja Asiakkaan tosiasiallisista em. laissa määritellyistä edunsaajista ja tarvittaessa todennettava näiden henkilöllisyys. Tietyissä tapauksissa Graniitilla on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle epäilyttävästä liiketoimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä. Graniitilla ei ole oikeutta ilmoittaa Asiakkaalle ilmoituksen tekemisestä. Asiakkaan ja/tai Asiakkaan edunsaajien tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Antamalla Graniitille toimeksiannon Asiakas hyväksyy sen, että Graniitti saattaa käyttää ja/tai luovuttaa mitä tahansa Asiakasta ja/tai tämän edunsaajia koskevia tietoja (sisältäen rajoituksetta henkilötiedot, Asiakkaan arvonlisäverotunnisteen ja Graniitin Asiakkaalta veloittamien palkkioiden määrän) ja/tai asiakirjoja edellä mainittuihin tarkoituksiin.

Palkkiot ja laskutus

Ellei toisin ole sovittu, Graniitin palkkio perustuu toimeksiannon hetkellä voimassaolevaan hinnastoon.

Palkkion määrästä annetut arviot eivät ole sitovia, vaan ainoastaan suuntaa-antavia arvioita, jotka perustuvat arvion antamisen hetkellä Graniitin käytettävissä olevaan tietoon.

Asiakkaan velvollisuutena on korvata toimeksiannon hoitamisesta kertyneet palkkiot ja muut kulut Graniitille. Graniitti laskuttaa em. palkkiot ja kulut Asiakkaalta kalenterikuukausittain jälkikäteen. Asiakas sitoutuu Graniitin niin vaatiessa maksamaan ennakkomaksun, kuten ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavan kuluerän. Muusta mahdollisesta laskutuksesta sovitaan erikseen.

Jos toimeksiannon hoitaminen edellyttää matkustamista, peritään matka-, majoitus- ja päivärahakulut toteutuneen mukaan. Päivärahat ja kilometrikorvaukset veloitetaan kulloinkin voimassa olevan verohallinnon verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisina. Matkustamiseen kuluva aika veloitetaan em. hinnaston mukaisesti.

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Toimeksiantajalta laskutetaan lisäksi toimeksiannon hoitamisen edellyttämät ulkopuoliset kulut, esimerkiksi oikeudenkäyntimaksut tai kaupparekisteriotteista aiheutuvat maksut. Samoin toimisto- ja laskutuskulut 10 € lisätään jokaiseen lähtevään laskuun. Muista merkittävistä kuluista sovitaan tarvittaessa erikseen.

Graniitti lähettää laskun Asiakkaan Graniitille ilmoittamaan osoitteeseen. Maksuehto on 14 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään korkolain (633/1982) mukainen viivästyskorko. Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Graniitin laskun, mikäli Asiakas ei reklamoi laskusta ennen laskun eräpäivää.

Graniitti laskuttaa Asiakasta suoraan myös silloin, kun toimeksiannon hoitamista koskevat palkkiot ja kulut korvaa Asiakkaalle kolmas osapuoli, kuten Asiakkaan vakuutusyhtiö.

Vastuunrajoitus, reklamaatiot

Graniitin vastuu toimeksiannon yhteydessä Asiakkaalle aiheutetusta vahingosta on rajoitettu Asiakkaan Graniitille toimeksiannosta maksaman palkkion määrään. Graniitti ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta välillisistä vahingoista, kuten tulon, liikevaihdon tai markkinoiden menetyksestä, tuotannon tai palvelun keskeytymisestä, saamatta jääneestä voitosta taikka muusta niihin verrattavista vahingoista. Asiakkaan kateostot katsotaan Asiakkaan välilliseksi vahingoksi. Jos Graniitti on aiheuttanut vahingon Asiakkaalle tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella, ei edellä sovittua vahingonkorvausvastuun rajoitusta sovelleta.

Graniitti ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu toimeksiannon yhteydessä Asiakkaalle annetun neuvonnan ja/tai laadittujen asiakirjojen käyttämisestä muussa kuin siinä yhteydessä, mihin ko. neuvonta ja/tai asiakirjat on alun perin annettu. Graniitin neuvonta on tarkoitettu vain toimeksiannon Graniitille antaneelle Asiakkaalle – Graniitti ei vastaa siitä, mikäli jokin kolmas taho toimii Graniitin antaman neuvonnan perusteella. Graniitti ei myöskään vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu Graniitin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (ns. ylivoimainen este). Vastaavasti Graniitti vapautuu toimintavelvollisuudestaan tällaisen ylivoimaisen esteen ajaksi.

Vahinkoa ja sen korvaamista koskeva vaatimus tulee esittää Graniitille viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimeksiannon päättymisestä. Mikäli vahinkoa koskevaa vaatimusta ei ole esitetty em. määräajassa, Graniitti ei vastaa vahingosta. Mikäli em. korvausvaatimus perustuu kolmannen osapuolen Asiakkaalle esittämään vaatimukseen, Graniitilla on oikeus vastata vaatimukseen ja tehdä sovinto toimeksiantajan puolesta. Mikäli Graniitti tekee asiasta sovinnon Asiakkaan puolesta, se korvaa Asiakkaalle aiheutuneen vahingon sovintoa koskevan sopimuksen mukaisesti. Graniitti ei vastaa vahingosta, joka on syntynyt Asiakkaan itse tekemästä sovintosopimuksesta tai muista kolmannen vaatimuksen perusteella Asiakkaan tekemistä toimenpiteistä.

Vahingon tapahtuessa Asiakkaan tulee osaltaan antaa ja/tai hankkia Graniitin vakuutusyhtiölle tarpeelliset selvitykset, kuten erilaiset asiakirjat, tiedot ja tutkimukset sekä varata Graniitin vakuutusyhtiölle mahdollisuus vahingon perusteen, määrän ja laadun arvioimiseen esimerkiksi erillisen tarkastuksen kautta.  Mikäli Graniitti korvaa Asiakkaalle aiheutuneen vahingon tai vahinko korvataan Graniitin vakuutuksesta, korvauksen maksamisen ehtona on mahdollisen takautumisoikeuden siirtäminen Graniitille tai ao. vakuutusyhtiölle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Graniitin lakimiehet ja/tai osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa hoidettavanaan olevasta toimeksiannosta ja/tai siitä johtuvista velvoitteista.

Vastuuvakuutus

Graniitilla on toimintaansa varten voimassaoleva vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen on myöntänyt Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Y-tunnus 0196826-7), postiosoite: 00017 FENNIA, puh. 010 5031, http://www.fennia.fi. Graniitin vastuu rajoittuu vakuutuksen ehdoista huolimatta kohdan ”Vastuunrajoitus, reklamaatiot” mukaisen vastuunrajoitusehdon mukaisesti.

Luottamuksellisuus

Graniitti sitoutuu pitämään salassa sekä olemaan ilmaisematta kolmannelle osapuolelle toimeksiantoa hoitaessaan tiedoksi saamansa Asiakkaan liike- ja/tai ammattisalaisuudet sekä Asiakasta koskevat muut luottamukselliset tiedot (jäljempänä yhteisesti ”Luottamukselliset Tiedot”).

Edellä tässä kohdassa sovittu salassapitoehto ei kuitenkaan estä Graniittia luovuttamasta Luottamuksellisia Tietoja kolmannelle, mikäli Graniitilla on siihen laista johtuva velvollisuus, se on välttämätöntä Graniitin puolustautuessa itseensä kohdistuvilta vaatimuksilta ja/tai se on välttämätöntä Asiakkaalta olevan saatavan perimiseksi. Selvyyden vuoksi lisäksi todetaan, että salassapitoehto ei myöskään estä toimeksiannon hoitamisen kannalta tarpeellista yhteydenpitoa viranomaisiin, vastapuoleen ja/tai muihin tarpeellisiin kolmansiin tahoihin, kuten kohdan ”Toimeksiannon suorittaminen” tarkoittamiin ulkopuolisiin asiantuntijoihin.

Graniitilla on edellä tässä kohdassa sovitusta huolimatta oikeus käyttää Asiakasta referenssinä rajoituksetta verkkosivullaan tai tarjousta laatiessaan mainitsemalla Asiakas Graniitin asiakkaana sekä kuvata yleisluontoisesti Graniitin ja Asiakkaan välistä toimeksiantoa. Asiakas voi milloin tahansa kieltää em. referenssikäytön ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Graniitille.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Asiakkaan ja Graniitin väliseen toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. 
Toimeksiantoa koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, riitaisuudet ratkaistaan lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Edellä tässä kohdassa sovitusta huolimatta Graniitilla on oikeus saattaa Graniitin riidattomia palkkioita, kustannuksia ja kuluja koskevat vaatimukset toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi ilman edellä sovitun neuvotteluvelvoitteen täyttämistä.

Ehtojen muuttaminen

Kulloinkin voimassa olevat yleiset palveluehdot ja hinnasto ovat saatavilla Graniitin verkkosivulla osoitteessa www.lakigraniitti.fi. Graniitilla on oikeus muuttaa näitä yleisiä palveluehtoja ja/tai hinnastoa yksipuolisesti. Muutokset tulevat voimaan, kun muutetut ehdot ja/tai hinnasto on julkaistu Graniitin verkkosivustolla. Ellei erikseen toisin sovita, vireillä oleviin toimeksiantoihin sovelletaan edellä tässä kohdassa sovitusta huolimatta niitä yleisiä palveluehtoja ja hinnastoa, jotka olivat voimassa toimeksiannon alkaessa.