Tietosuojaseloste 8.6.2020

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot:

Lakiasiaintoimisto Graniitti Oy
Rörstandinkatu 4 C 34,
00560 Helsinki

Sähköposti: toimisto@lakigraniitti.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste:

Asiakassuhteen ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen. Sidosryhmillä tarkoitetaan toimeksiantojen toteuttamisen ja/tai lakipalvelujen tarjoamisen kannalta tarpeellisia tahoja, kuten viranomaisia, vastapuolen edustajaa ja vastapuolta sekä ulkopuolisia asiantuntijoita. Käsittelyperusteena on rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Sähköinen suoramarkkinointi yksityisiin henkilötietoihin perustuu kuitenkin aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyllä pyritään lisäksi varmistamaan erilaisten väärinkäytösten estäminen ja selvittäminen. Käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus.

Rekisterinpitäjän oikeutetut edut:

Rekisterinpitäjän tehtävänä on suorittaa toimeksiantoja sen asiakkaiden puolesta. Toimeksiantojen ja asiakassuhteen hoitaminen edellyttää kykyä pitää yhteyttä asiakkaisiin sekä sidosryhmien jäseniin.              

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät:

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille toimeksiannon ja/tai rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen niin edellyttäessä. Tällöin todennäköinen vastaanottaja voi olla esimerkiksi toimeksiantajan vastapuolen edustaja, viranomainen taikka muu sidosryhmän jäsen.

Rekisterinpitäjä voi lisäksi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn kolmannelle osapuolelle, kuten IT- tai kirjanpidon palveluita tarjoavalle yritykselle. Mikäli henkilötietojen käsittely ulkoistetaan, rekisterinpitäjä tekee yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) edellyttämän sopimuksen tietojen käsittelijän kanssa.

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät:

Rekisteröidyn yhteystiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Rekisteröidyn antamat suostumukset ja kiellot: rekisteröidyn sähköiseen suoramarkkinointiin antamia suostumuksia ja kieltoja koskevat tiedot.

Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle:

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä kolmanteen maahan. Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, henkilötiedot siirretään yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) edellyttämällä tavalla. Henkilötietoja ei siirretä kansainväliselle järjestölle.

Henkilötietojen säilytysaika:

Kaksi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus 1) pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin, em. tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja 2) vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus 1) siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, 2) peruuttaa mahdollisesti antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn ja 3) tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskeva pyyntö tai peruutus tulee tehdä kirjallisesti tai sähköpostitse yllä mainittuun rekisterinpitäjän osoitteeseen. Pyynnön tai peruutuksen esittäjän on todistettava henkilöllisyytensä.

Henkilötietojen antamisen peruste ja tietojen antamatta jättämisen mahdolliset seuraukset:

Toimeksiannon hoitaminen ja sitä koskeva sopimus edellyttää toimeksiantajan antavan yhteystietonsa rekisterinpitäjän käyttöön. Toimeksiannon hoitaminen ei ole mahdollista ilman ko. yhteystietoja.

Mistä henkilötiedot on saatu:

Lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään. Sidosryhmän jäseniä koskien asiakkaalta sekä julkisista lähteistä, kuten asiantuntijapalveluita tarjoavien tahojen ja viranomaisten verkkosivuilta

Automaattisen päätöksenteon, kuten profiloinnin olemassaolo:

Tietoja ei käsitellä automaattista päätöksentekoa, kuten profilointia, varten.

Evästeistä:

Lakigraniitti.fi -verkkosivustolla käytetään evästeitä verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, jonka käytön käyttäjä voi torjua selaimensa asetuksista. Käyttäjä voi halutessaan myös poistaa evästeet selaimestaan verkkosivustolla tapahtuneen vierailunsa jälkeen

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään teknisesti suojattuina. Luvaton pääsy tietoihin on estetty mm. palomuurin ja salasanojen käytön avulla. Henkilötietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjän edustaja, jota sitoo lain mukainen vaitiolovelvollisuus. Paperinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa rekisterinpitäjän tiloissa.

Muutokset tietosuojaselosteeseen:

Rekisterinpitäjä voi muuttaa tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehittämisen ja/tai tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumisen perusteella. Rekisteröidyn on hyvä tutustua tietosuojaselosteen sisältöön aika ajoin.